Zarządzenie Nr 2/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 03 lutego 2009 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Na podstawie art. 58 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                             

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak