Zarządzenie Nr 5/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 28 września 2009 roku

 

w sprawie ustalania trybu postępowania przy zwrocie  kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, u którego wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących, ma prawo do zwrotu kosztów zakupu okularów.

§ 2. Wobec znacznie zróżnicowanych szkieł optycznych i oprawek, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok ustala się do kwoty 200,00 zł.

S 3. Podstawą do wypłaty  refundacji jest złożenie pisemnego wniosku wraz z:

-   oświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że wynik badania okulistycznego wykazał potrzebę stosowania okularów korygujących wyrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

-   fakturę zakupu okularów korygujących,

-   oświadczeniem potwierdzonym przez przełożonego, że pracownik ubiegający się o zakup okularów korygujących użytkuje w czasie  pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 4. Pracownikowi przysługuje dofinansowanie kosztów zakupu okularów raz na trzy lata.

§ 5. Do udokumentowania imiennego zakupu okularów korekcyjnych przez poszczególnych Pracowników, prowadzi się ewidencję ilościowo - wartościową przez kierownika GOPS.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak