UCHWAŁA NR V.46.2019

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Baruchowo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/46/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1538 z późn. zm.1)).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                        

Przewodniczący Rady Gminy

Baruchowo

Jarosław Komorek