Zarządzenie Nr l /08

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 28.05.2008r.


w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie”.


Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam „ Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie" w brzmieniu : Załącznik do niniejszego Zarządzenia,


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                               Kierownik GOPS w Baruchowie

                                                                                                               Zofia Stasiak