Uchwała Nr XIII /100/07

Rady GminyBaruchowo

z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 7.998.205 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 7.738.205 zł

- dochody majątkowe w kwocie 260.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr l do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. l obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości l .638.350 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5


§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.063.126, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. l obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 6.457.526 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.026.469 zł,

b) dotacje - 170.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu - 80.000 zł,


2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości - - 2.605.600zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze żródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , zgodnie z załącznikem nr 12

5. Kwota wydatków określona w ust. l obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.638.350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

2) wydatki związane z realizacją wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi j.s.t w wysokości 7.158 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13


§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000 zł


§ 4. 1.Deficyt budżetu w kwocie 1.064.921 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.


§ 5. Tworzy się rezerwy:

a) celowe w wysokości 34.294 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.294zł,


§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych -0


§ 7.1 Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do uchwały


§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:

l)gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 150.000 zł, wydatki w wysokości 150.000. zł- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

2) zakładów budżetowych ; przychody w wysokości 348.000, wydatki w wysokości 394.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 11


§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 2.500 zł;

2) wydatki 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały


§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.864.921 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.064.921zł;


§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegąjących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegąjących zwrotowi,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 12. Upoważnia się Wójta do

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzeniach i zmian wydatków majątkowych.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 300.000, z tego:

- gwarancji do kwoty 150.000 zł,

- poręczeń do kwoty 150.000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000zł.


§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10


§ 15. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 16. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 18. Uchwała wchodzi w życie od l stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Jarosław Komorek