W sprawie:
uchwalenia statutu Gminy Baruchowo.

Data uchwa3y:
2003-03-27

Numer uchwa3y:
VI/39/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.