W sprawie:
zmieniająca Uchwałę nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Data uchwa3y:
2003-03-27

Numer uchwa3y:
VI/38/03

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjęty.