UWAGA: Dodano wyjaśnienia do SIWZ i zmieniono Formularz ofertowy. Proszę pobrać nowy!!!!!!!!!!!

 

 

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 36 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66100000-1

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium:

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

www.baruchowo.pl w zakładce Zamówienia Publiczne/ Ogłoszone/ Usługi

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·        w zakresie proceduralnym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.

  tel. ( 054) 2745 – 547 wew. 28.

 

·        w zakresie merytorycznym:

1

  Mariola Kurdubska -  Skarbnik Gminy

   tel. ( 054) 2845 – 682 wew. 29

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2007-07-05 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena oferty

70%

2

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

15%

3

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

10%

4

Oprocentowanie lokat jednodniowych

5%

 

 

 Baruchowo dnia: 2007-05-25