W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy

Data uchwały:
2007-03-30

Numer uchwały:
V/30/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od podjęcia niniejszej uchwały