ZARZĄDZENIE NR 7/06

Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 maja 2006 r.


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r, Nr 5, poz. 33)
zarządzam, co

następuje:


§1


l. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany:

   1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki,

   2) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

   a) miejsce postojowe dla pojazdów

   b) miejsce do magazynowania pojemników

   c) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników

   3) dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów

   4) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno - higienicznego w sposób niezagrażający środowisku, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baruchowo"

   5) dysponować odpowiednią ilością pojemników gwarantującą zachowanie ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baruchowo częstotliwości usuwania odpadów z nieruchomości”.

    Rodzaj i pojemność pojemników powinna odpowiadać ustaleniom w/w regulaminu;

   6) posiadać, w wyposażeniu pojazdów służących do odbioru i transportu odpadów komunalnych, odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych

   7) posiadać możliwość selekcji odpadów

   8) oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny oraz pojemniki do zbierania odpadów stałych

   9) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów

  10) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (przez okres, o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

   11) zapewnić gotowość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na terenie wykonywanej działalności

  12) posiadać możliwość odbioru wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym m, in. wielkogabarytowych, odpadów z remontów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


2. Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Baruchowo jest składowisko odpadów komunalnych w KUROWIE KOLONII


§2


1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany:

   1) dożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust 1, la i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki.

   2) dysponować nieruchomości ą na bazę techniczną wyposażoną w:

   a) miejsce postojowe

   b) miejsce do mycia pojazdów;

   3) posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, póz. 1617)

   4) zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem każdej nieruchomości na terenie gminy Baruchowo

   5) oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny

   6) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego, w sposób niezagrażający środowisku, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baruchowo”

   7) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (przez okres, o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.


§3


l. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jest zobowiązany:

   1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust l i la ustawy z dnia 13 września 19%r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki;

   2) dysponować nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

   a) miejsce postojowe

   b) miejsce do mycia pojazdów

   3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapywanych zwierząt

   4) posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt

   5) zapewnić odpowiednią ochronę osobistą dla osób wyłapujących zwierzęta.


§4


Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jest zobowiązany:


   1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w art. 8 ust. l i la ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki

   2) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi doprowadzenia działalności objętej zezwoleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami

   3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt (zwłok zwierzęcych)

   4) dysponować kadrąposiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędnej w prowadzeniu takiej działalności;

   5) spełniać wymagania dla danego typu działalności określone odrębnymi przepisami.


§5


Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § l ust. l pkt 2. § 2 ust. l pkt 2, § 3 ust. l pkt 2 i § 4 ust. l pkt 2 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy


§6


Zarządzenie podlega opublikowaniu na Tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu


§7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                  Wójt
                                                                                                        Stanisław Sadowski