Prowadzone rejestry i ewidencje


Urząd Gminy prowadzi rejestry określone w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  (Dz.U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), a także inne rejestry i ewidencje wynikające z ustaw szczególnych oraz aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną są prowadzone rejestry:
- rejestr uchwał Rady Gminy - prowadzony przez stanowisko ds. obsługi rady gminy
- rejestr zarządzeń Wójta – Sekretarz Gminy,
- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw – Sekretarz Gminy,
- rejestr skarg i wniosków – Sekretarz Gminy,
- rejestr kontroli – Sekretarz Gminy
– dziennik korespondencji wpływającej do Urzędu – Sekretarz Gminy.

Prowadzone rejestry i ewidencje na podstawie ustaw (i przepisów prawa miejscowego) to w szczególności:
1) rejestr gminnych jednostek organizacyjnych (w oparciu o statut gminy),
2) rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) rejestr wyborców,
4) ewidencja ludności,
5) ewidencja działalności gospodarczej,
6) ewidencja dróg i obiektów mostowych,
7) ewidencja podatników.

Rejestry i ewidencje są prowadzone przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy.
Poszczególne stanowiska pracy prowadzą teczki spraw w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

Urząd prowadzi archiwum zakładowe. W archiwum przechowywane są akta osobowe pracowników urzędu.

Udostępnianie informacji z rejestrów i ewidencji odbywa się w trybie obowiązujących przepisów – w przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, a także tajemnicy skarbowej.
Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.