Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna nieudostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Odpłatności za udostępnianie informacji publicznej ustalane są zgodnie z   Zarządzeniem Nr 39/2009  Wójta Gminy  Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2009 roku.

 

Zasady dostępu do informacji publicznej

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.

Są to m.in. informacje o:

- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

- informacja o stanie państwa

- majątku publicznym.

  

Formy udostępniania informacji

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).