W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie za 2005 r.

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/198/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baruchowie oraz SP ZOZ w Kłótnie.