Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: zapytanie o cenę o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na :

Zaciągnięcie przez Gminę Baruchowo kredytu długoterminowego w kwocie 285.402,00 zł


Sygnatura: ZPiB/340/20/2005/KG

Wspólny słownik zamówień: 66130000-0
Miejsce realizacji: UG Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: 60 miesiący od daty udzielenia zamówienia
Nie dopuszcza się skladania ofert wariantowych


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   Cena (koszt)   100%
Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna odebrać w godz. 07:15 - 15:15 w: siedziba zamawiającego pokój nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2005-12-19 godz. 09:00
Termin związania ofertą: 2006-01-17
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2005-12-19 godz. 09:15


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.