Baruchowo, 20.03.2023r.

IBR.6772.1.8.2021                                                                                      

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

        Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXII.164.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola,

 

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniachod27 marca 2023 r. do18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publicznanad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia28 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, o godz. 1100

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Baruchowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2023r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Baruchowo.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Baruchowo z siedzibą w Baruchowie 54

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się gmina@baruchowo.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: ……

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosków dotyczących  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

Prawo żądania dostępu do danych osobowych przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

Prawo do ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu,

Prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86