Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZA GMINA BARUCHOWO
    Charakterystyka gminy (9)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (2)
    Jednostki budżetowe (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Zarządzenia Kierownika GOPS (0)
                Zarządzenia z roku 2023 (3)
                Zarządzenia z roku 2020 (4)
                Zarządzenia z roku 2019 (6)
                Zarządzenia z roku 2018 (7)
                Zarządzenia z roku 2017 (5)
                Zarządzenia z roku 2016 (5)
                Zarządzenia z roku 2015 (6)
                Zarządzenia z roku 2014 (3)
                Zarządzenia z roku 2013 (3)
                Zarządzenia z roku 2012 (0)
                Zarządzenia z roku 2011 (12)
                Zarządzenia z roku 2010 (7)
                Zarządzenia z roku 2009 (8)
                Zarządzenia z roku 2008 (1)
            Organizacja GOPS (3)
            Pomoc społeczna (1)
            Świadczenia rodzinne (1)
            Nabory na wolne stanowiska (10)
            Zapytania ofertowe (0)
                2023 (2)
                2022 (0)
                    Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2023 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (2)
                2021 (4)
                2020 (3)
                2018 (1)
            Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)
        Zielona Szkoła w Goreniu Dużym (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy (2)
            Zarządzenia Kierownika (0)
                Rok 2024 (2)
                Rok 2023 (8)
                Rok 2022 (6)
                Rok 2021 (8)
                Rok 2020 (13)
                Rok 2019 (7)
                Rok 2018 (10)
            Zapytania ofertowe (12)
            Oświadczenia Kierownika (6)
            Ogłoszenia (7)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baruchowie (4)
            Kalendarz Roku Szkolnego (2)
            Plan Pracy (2)
            Program profilaktyczny (1)
            Uroczystości i imprezy szkolne (1)
            Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (0)
                2019 (3)
    Instytucje kultury (0)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie (2)
            Organizacja (3)
            Zarządzenia Kierownika (0)
                Rok 2013 (6)
                Rok 2014 (3)
                Rok 2015 (8)
                Rok 2016 (3)
                Rok 2017 (5)
                Rok 2018 (8)
                Rok 2019 (4)
                Rok 2020 (6)
                Rok 2021 (4)
                Rok 2022 (4)
                Rok 2023 (8)
                Rok 2024 (1)
        Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie (2)
            Regulaminy (1)
            Zarządzenia Kierownika (0)
                Rok 2023 (1)
            Konkursy (1)
    Spółki ze 100% udziałem gminy (4)
        Przetargi (0)
            Ogłoszone (1)
            Rozstrzygnięte (11)
            Informacje dotyczące postępowań (6)

URZĄD GMINY
    Dane teleadresowe (1)
    Regulaminy (5)
    Struktura organizacyjna (2)
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Oświadczenia majątkowe - rok 2024 (10)
        Oświadczenia majątkowe - rok 2023 (12)
        Oświadczenia majątkowe - rok 2022 (12)
        Oświadczenia majątkowe - rok 2021 (13)
        Oświadczenia majątkowe - rok 2020 (11)
        Oświadczenia majątkowe - rok 2019 (16)
        Oświadczenia majątkowe - Początek kadencji 2018-2023 (1)
        Oświadczenia majątkowe - Koniec kadencji 2014-2018 (1)
    Pracownicy Urzędu Gminy (1)
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Inspektor ochrony danych osobowych (1)
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)
        Rok 2024 (0)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (1)
            Nabór: stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego, straży i archiwum zakładowego (2)
        Rok 2023 (0)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: stanowisko - Referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego (1)
        Rok 2022 (0)
            NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: Informatyk (2)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: referent ds. ewidencji, dowodów osobistych, wojska i działalności gospodarczej (2)
        Rok 2021 (0)
            Nabór: stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (2)
            Nabór: stanowisko ds. kadr, obsługi rady gminy i sekretariatu (1)
        Rok 2019 (0)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (1)
            Nabór: Sekretarz Gminy (1)
            Nabór: kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem (1)
            Nabór: informatyk (1)
            Nabór: stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych (1)
            Nabór: stanowisko do spraw zamówień publicznych i funduszy unijnych (1)
            Nabór: stanowisko do spraw oświaty (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Tablica ogłoszeń Urzędu (0)
        Ogłoszenia o przetargach (0)
            2020 (2)
            2019 (4)
        Ogłoszenia o sprzedaży (0)
            2019 (1)
        Informacje Starosty Włocławskiego (7)
        Projekty proekologiczne realizowane na terenie Gminy (1)
        Projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo (1)
        Obwieszczenia i ogłoszenia (32)
        Pozostałe informacje (3)
        Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Baruchowo w energie elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe (1)
        Niodplatna pomoc prawna (2)
    Petycje (0)
        Petycja dotycząca przystapienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabawy-edycja 2016 (2)
        Petycja dotycząca zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej (2)
        Petycja dotycząca przekazania tekstu petycji objetego cudzysłowem do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół) (2)
        Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych (2)
        Petycja w sprawie zmian uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza (2)
        Petycja mieszkanców wsi w sprawie podjęcia działań budowy chodnika w ciągu miejscowosci Kłotno Budy (1)
        Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej (2)
        Petycja o podjęcie działań związanych z nieodpłatnym przejęciem działki (2)
        Petycja dotycząca wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń w miejscach do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej (2)
        Petycja dotycząca przekazania miejscowo właściwych ZOZ'u (ZOZ'ów, Szpitali) terenu Gminy/Miasta. (2)
        Petycja o zapewnienie dostepu do danych przestrzennych (2)
        Petycja dot. progu zwalniającego w miejscowości Nowa Zawada (2)
        Petycja dotycząca przystopięnia do Sojuszu Pokojowego (0)
            Petycja dotycząca przystąpięnia do Sojuszu Pokojowego (2)
        Petycja dotycząca wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania młodych wyborców (2)
        Petycja ws. przekazania Zarządom jednostek OSP informacji o organizowa (1)
        Perycja ws. podjęcia działań o pozyskanie dotacji (1)
    Konkursy (3)

WŁADZE GMINY
    Rada Gminy (3)
        Zadania i uprawnienia Rady Gminy (1)
        Skład Rady Gminy (1)
        Przewodniczący Rady (1)
        Wiceprzewodniczący rady (0)
        Komisje (0)
            Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (1)
            Komisja skarg, wniosków i petycji (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej (1)
            Komisja Budżetu i Finansów (1)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Rok 2024 (2)
            Rok 2023 (2)
            Rok 2022 (1)
            Rok 2021 (2)
            Rok 2020 (2)
            Rok 2019 (2)
            Rok 2018 - Początek kadencji 2018-2023 (15)
            Rok 2018 - Koniec kadencji 2014-2018 (15)
            Rok 2018 (15)
    Wójt Gminy (0)
    Zastępca Wójta (0)
    Sekretarz Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (1)
    Sołectwa gminy (1)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE
    Poradnik Interesanta (0)
        Dowody Osobiste (0)
            Wydanie dowodu osobistego (1)
            Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (1)
        Działalność Gospodarcza (1)
        Meldunki (0)
            Udostępnienie danych osobowych (1)
            Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności (1)
            Wymeldowanie z pobytu czasowego (1)
            Wymeldowanie z pobytu stałego (1)
            Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (2)
            Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały (1)
            Zameldowanie na pobyt czasowy (1)
            Zameldowanie na pobyt stały (1)
            Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy (1)
            Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę trwającego dłużej niż 6 miesięcy (1)
            Postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (1)
        Mieszkania (0)
            Przyznanie dodatku mieszkaniowego (1)
        Nieruchomości (0)
            Zajęcie pasa ruchu drogowego (1)
            Wydanie zezwolenia na budowę zjazdu (1)
            Podział nieruchomości (1)
            Rozgraniczenie nieruchomości (1)
        Ochrona Środowiska (0)
            Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
            Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu (1)
            Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych (1)
            Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (1)
            Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
            Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy (1)
            Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (1)
        Odpady komunalne (2)
        Podatki (0)
            Zwrot podatku akcyzowego (1)
            Podatek leśny (1)
            Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (1)
            Podatek od nieruchomości od osób prawnych (1)
            Podatek od środków transportowych ulgi (1)
            Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (1)
            Podatek rolny (1)
            Zwolnienie w podatku rolnym (1)
            Ulgi podatków i opłat lokalnych (1)
            Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych (1)
        Informacje ogólne (1)
        Sprawy budowlane (0)
            Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (1)
            Wydanie decyzji o warunkach zabudowy (1)
            Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (1)
            Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania (1)
            Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (1)
        Sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Świadczenia Rodzinne (0)
            Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1)
            Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny (1)
        Świadczenia socjalne (0)
            Stypendium szkolne o charakterze socjalnym (1)
            Zasiłek szkolny (1)
        Usługi agroturystyczne (1)
        Przyjmowanie skarg i wniosków (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Zatrudnianie młodocianych pracowników (1)
    Załatwianie spraw w Urzędzie (1)

FINANSE I MIENIE GMINY
    Budżet (0)
        PROJEKTY BUDŻETU (0)
        Zasady uchwalania budżetu gminy (1)
        Uchwały budżetowe (21)
        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy (0)
            Rok 2023 (3)
            Rok 2022 (4)
            Rok 2021 (4)
            Rok 2020 (4)
            Rok 2019 (4)
            Rok 2018 (4)
            Rok 2017 (4)
            Rok 2016 (4)
            Rok 2015 (5)
            Rok 2014 (5)
            Rok 2013 (5)
            Rok 2012 (4)
            Rok 2011 (4)
            Rok 2010 (4)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (1)
            Rok 2006 (1)
        Roczne informacje z wykonania budżetu (19)
        Sprawozdania roczne z wykonania budżetu (0)
            Rok 2022 (5)
            Rok 2021 (5)
            Rok 2020 (5)
            Rok 2019 (5)
            Rok 2018 (10)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2016 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (1)
            Rok 2006 (1)
            Rok 2005 (1)
            Rok 2004 (1)
        Opinie RIO (0)
            Rok 2024 (3)
            Rok 2023 (7)
            Rok 2022 (8)
            Rok 2021 (8)
            Rok 2020 (8)
            Rok 2019 (7)
            Rok 2018 (5)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2016 (7)
            Rok 2015 (10)
            Rok 2014 (9)
            Rok 2013 (7)
            Rok 2012 (4)
            Rok 2011 (8)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2009 (4)
            Rok 2008 (8)
            Rok 2007 (2)
            Rok 2006 (2)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011-2020 (4)
            WPF projekty (1)
        Sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek Gminy Baruchowo (0)
            Rok 2023 (6)
            Rok 2022 (6)
            Rok 2021 (6)
            Rok 2020 (6)
            Rok 2019 (6)
            Rok 2018 (3)
            Rok 2015 (2)
            Rok 2014 (5)
            Rok 2013 (2)
            Rok 2012 (2)
    Udzielone z budżetu gminy dotacje oraz pożyczki lub dofinansowania realizacji zadań (12)
    Majątek gminy (13)
    Dług publiczny (12)
    Pomoc publiczna (0)
        Pomoc publiczna udzielona w 2023 roku (2)
    Ciężary publiczne (13)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały organów gminy Baruchowo (0)
        Rady Gminy Baruchowo (1)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2024 (52)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2023 (100)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2022 (89)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2021 (70)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2020 (86)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2019 (81)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2018 (97)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2017 (69)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2016 (79)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2015 (98)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2014 (94)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2013 (66)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2012 (81)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2011 (63)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2010 (68)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2009 (58)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2008 (50)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2007 (81)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2006 (60)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2005 (42)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2004 (62)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2003 (61)
            Uchwały Rady Gminy z roku 2002 (28)
        Planowanie przestrzenne (12)
        Podatki lokalne (12)
        Pomoc społeczna (13)
        Sprawy organizacyjne (12)
    Protokoły z obrad sesji (1)
        Protokoły z roku 2023 (4)
        Protokoły z roku 2022 (11)
        Protokoły z roku 2021 (11)
        Protokoły z roku 2020 (10)
        Protokoły z roku 2019 (11)
        Protokoły z roku 2018 (14)
        Protokoły z roku 2017 (12)
        Protokoły z roku 2016 (12)
        Protokoły z roku 2015 (12)
        Protokoły z roku 2014 (3)
    Nagrania z obrad sesji (2)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Zarządzenia z roku 2024 (75)
        Zarządzenia z roku 2023 (99)
        Zarządzenia z roku 2022 (110)
        Zarządzenia z roku 2021 (80)
        Zarządzenia z roku 2020 (93)
        Zarządzenia z roku 2019 (79)
        Zarządzenia z roku 2018 (72)
        Zarządzenia z roku 2017 (66)
        Zarządzenia z roku 2016 (54)
        Zarządzenia z roku 2015 (69)
        Zarządzenia z roku 2014 (57)
        Zarządzenia z roku 2013 (60)
        Zarządzenia z roku 2012 (59)
        Zarządzenia z roku 2011 (59)
        Zarządzenia z roku 2010 (56)
        Zarządzenia z roku 2009 (56)
        Zarządzenia z roku 2008 (36)
        Zarządzenia z roku 2007 (30)
        Zarządzenia z roku 2006 (28)
        Zarządzenia z roku 2005 (29)
        Zarządzenia z roku 2004 (38)
        Zarządzenia z roku 2003 (24)
    Raporty o stanie Gminy (0)
        Rok 2023 (3)
        Rok 2022 (3)
        Rok 2021 (3)
        Rok 2020 (3)
        Rok 2019 (3)
        Rok 2018 (3)
    Podatki i opłaty lokalne (17)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Planowanie przestrzenne w gminie (0)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży (9)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Skrzynki (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego w miejscowości Goreń Duży (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w sołectwach Goreń Duży-Skrzynki, gmina Baruchowo, powiat włocławski (6)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w miejscowości Baruchowo, Boża Wola i Trzebowo (1)
            Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (6)
        Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baruchowo (1)
    Projektowanie aktów prawnych (0)
        Rok 2023 (14)
        Rok 2022 (10)
        Rok 2021 (10)
        Rok 2020 (9)
        Rok 2019 (11)
        Rok 2018 (12)
        Rok 2017 (11)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2015 (12)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2013 (3)
        Rok 2024 (3)
    Interpelacje i zapytania (0)
        KADENCJA 2018-2023 (23)
    Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (0)
        Komisja Budżetu i Finansów (4)
        Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej (4)
        Komisja Rewizyjna (4)
        Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (4)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (3)

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
    Zasady i zakres tworzenia prawa miejscowego (1)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (0)
        Rok 2022 (1)
        Rok 2021 (1)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2014 (1)
        Rok 2013 (1)
        Rok 2012 (1)
        Rok 2011 (1)
        Rok 2010 (1)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2008 (1)
        Rok 2007 (1)
        Rok 2006 (1)
        Rok 2005 (1)
        Rok 2004 (1)
        Rok 2003 (1)
        Rok 2002 (1)
    Statut Gminy Baruchowo (1)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego (2)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Plan zamówień publicznych (15)
    Roboty budowlane (130)
    Dostawy (11)
    Usługi (69)
    Zamówienia bez stosowania ustawy Pzp (28)
    Konkursy, Aukcje (13)
    Postępowania rozstrzygnięte (0)
        Rok 2023 (6)
        Rok 2022 (5)
        Rok 2021 (8)
        Rok 2020 (15)
        Rok 2019 (11)
        Rok 2018 (10)
        Rok 2017 (8)
        Rok 2016 (13)
        Rok 2015 (12)
        Rok 2014 (16)
        Rok 2013 (29)
        Rok 2012 (10)
        Rok 2011 (35)
        Rok 2010 (22)
        Rok 2009 (12)
        Rok 2008 (12)
        Rok 2007 (7)
        Rok 2006 (12)
        Rok 2005 (6)
    Postępowania unieważnione (31)
    Odpowiedzi na zapytania ws. prowadzonych postępowań (23)
    Pozostałe informacje ws. zamówień publicznych (155)

PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
    Strategie (0)
        Strategia Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2021-2027 (4)
        Strategia Rozwoju Gminy (1)
        Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baruchowo na lata 2008-2015 (1)
    Programy (0)
        Program Rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2017-2023 (1)
        Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami (2)
        Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (9)
        Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015 dla gminy Baruchowo (1)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (3)
        Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 (1)
        Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Baruchowo (7)
        Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Baruchowo na lata 2011-2015 (2)
        Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 (1)
        Program ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Baruchowo na lata 2012-2015 (1)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo (5)
        Lokalny Program Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020 (1)
        Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baruchowo na lata 2014 - 2018 (1)
        Program osłonowy Gminy Baruchowo "Dożywianie dzieci i uczniów" na lata 2014-2020 (1)
        Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Baruchowo na lata 2016-2019 (1)
        Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Baruchowo na lata 2016 – 2020 (1)
        Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (1)
    Plany rozwoju i założeń (0)
        Plan Rozwoju Lokalnego (1)
        Plan Urządzeniowo - Rolny (1)
        Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Baruchowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (1)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYMI
    Informacje ogólne (0)
        Uregulowania prawne (1)
        Druki do pobrania (2)
    Konsultacje (0)
        Rok 2023 (2)
        Rok 2021 (2)
        Rok 2020 (2)
        Rok 2019 (2)
        Rok 2018 (0)
            Konsultacje projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (5)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2016 (3)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2014 (0)
            Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi an 2015 rok (1)
        Rok 2013 (0)
            Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 (2)
            Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2013 (2)
        Rok 2012 (0)
            Konsultacja programu współpracy na rok 2013 (3)

KONSULTACJE SPOŁECZNE
    Konsultacje społeczne (0)
        Rok 2022 (2)
        Rok 2021 (3)
        Rok 2020 (18)
        Rok 2018 (0)
            Konsultacje projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (0)
        Rok 2016 (0)
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Baruchowo w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego (2)
        Rok 2015 (0)
            Konsultacje z mieszkańcami Gminy Baruchowo w sparwie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Baruchowo na lata 2016-2019. (2)
            Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kłótno w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości (3)
        Rok 2013 (0)
            Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w sołectwach Goreń i Skrzynki (2)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Rok 2023 (0)
            1. Przebudowa drogi gminnejnr 191032C w miejscowości Grodno od km 0+000 dokm 1+368.8 (3)
        Rok 2022 (0)
            1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży- Patrowo od km 6+841 do km 8+056 dł. odc. 1575 mb - chodnik (2)
            2. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą obręb ewidencyjny Zakrzewo Parcele (3)
            3. Budowa w obrębie Grodno, gmina Baruchowo elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 23 MW (3)
        Rok 2021 (0)
            1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o nazwie "Energia Przyszłości" o mocy 1,2 MW i powierzchni nie przekraczającej 2,60 ha, linii kablowych SN i NN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 148 i 149 położonych w obrębie geodezyjnym 0013 w miejscowości Świątkowice, gmina Baruchowo (7)
            2. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada - Piaski (5)
            3. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 229/2, 236/92 w obrębie Baruchowo, Gmina Baruchowo (3)
            4. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 52/4 i 52/6 obręb Grodno, gmina Baruchowo (4)
        Rok 2020 (0)
            1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, Gmina Baruchowo (3)
            4. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zawada - Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych (15)
            5. Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty (3)
            6. Budowa dwóch sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW kazda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowowści Kłotno (3)
            7. Zbieranie odpadów na działce nr 244/4 obręb Baruchowo (4)
        Rok 2019 (0)
            Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów, Etap I Gustorzyn-Leśniewice (2)
            Budowa farmy fotowoltaicznej PV Grodno III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (3)
            Budowa farmy fotowoltaicznej PV Grodno IV o mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (3)
            Zbieranie odpadów (3)
        Rok 2018 (0)
            Budowie 19 budynków rekreacji indywidualnej na dzialce nr 296/2, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gm. Baruchowo (4)
        Rok 2017 (0)
            Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 265 relacji Brześć Kujawski - Kowal -Gostynin na odcinku od km 19+130 do km 34+025 (4)
            Budowie farmy fotowoltaicznej Grodno I o mocy wytwórczej do 2MW na działce o nr ew. 24 obręb 0005 Grodno realizowanej w pobliżu miejscowości Grodno (woj. kujawsko - pomorskie, pow. włocławski, gm. Baruchowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii i stacją ładowania (2)
            Budowa farmy fotowoltaicznej Grodno II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki o nr ew. 25 obręb 0005 Grodno realizowanej w pobliżu miejscowości Grodno (woj. kujawsko - pomorskie, pow. włocławski, gm. Baruchowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii i stacją ładowania (2)
            Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal -Gostynin, na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+130 do km 34+025 (4)
        Rok 2016 (0)
            Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i opakowaniowych na działkach 236/22, 244/4, 245/2, 244/6, 246/1, obręb Baruchowo (5)
            Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej - budynków Zespołu Szkół w Baruchowie przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnym 154/1 i 155/4 obręb Baruchowo, gmina Baruchowo (3)
            Wykonanie 1 otworu studziennego na terenie gminnego ujecia wód podziemnych w Skrzynkach, przewidzianego do realizacji na działce nr 297/99, obręb ew. Goreń Duży, gm. Baruchowo (6)
            Wydobywanie kopaliny złoża piasków czwartorzędowych, zlokalizowanego na dz. nr 198/4 obręb Baruchowo, gmina Baruchowo (7)
            Przebudowie drogi gminnej nr 191001C Goreń Duży - granica gminy, na odcinku od km 0+000 do km 1+664 przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 86/1 i 86/4 obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo (5)
            Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa, od km 19+130 do km 34+025 (2)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 191024C Boża Wola, na odcinku od km 0+000 do km 1+638 przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka o nr ewid. 6/1 obręb Boża Wola, gm. Baruchowo (3)
            Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża PATRÓWEK II, zlokalizowanego na dz. nr 90, obręb Patrówek, gmina Baruchowo (2)
        Rok 2015 (0)
            Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Kretki na odcinku od km 0+000 do km 1+157 przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 243 obręb Baruchowo, 91 i 60/2 obręb Boża Wola......... (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 191034C Zawada Piaski - granica województwa, dz. nr 41 i 64 obręb Zawada Nowa, gm. Baruchowo (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 191036C Patrówek- granica województwa , dz. nr 93 i 78 obręb Patrówek, dz. nr 27, obręb Stawek, gm. (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 191037C Zakrzewo Parcele (5)
            Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno, na działce o nr ewid. 328 obręb ewidencyjny Kłótno, gmina Baruchowo (3)
            Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 444/1 (obręb Kłótno) w miejscowości Kłótno gm. Baruchowo (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 191033C Kurowo Babia Góta - granica gminy (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 191021C Kłótno - Kurowo-Parcele - granica gminy (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 191020C Kłótno - Probostwo (5)
        Rok 2014 (0)
            Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki (5)
            Prowadzenie zbierania odpadów metali na terenie istniejącej stacji demontazu pojazdów w m. Patrowo, gm. Baruchowo (5)
            Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty od km 0+000 do km 2+210 (5)
        Rok 2013 (0)
            Zalesienie gruntów rolnych - pastwisk o łącznej pow. 3,8150 ha na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ewid. 59, obręb Trzebowo, dz. nr 104 i 105 obręb Patrówek, dz. nr 178/1 obręb Goreń Nowy i dz. nr 462/5 obręb Okna (4)
            Budowa budynku garażowo - usługowego (wulkanizacja i naprawa aut) z częścią socjalną na działce o nr 140/1, obręb ewid. Skrzynki, gm. Baruchowoi (5)
            Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr 236/22 obręb ew. Baruchowo, gmina Baruchowo (5)
            Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej Nr 14 i studni głebinowej Nr 15 na gminnym ujęciu wód podziemnych na działce nr 328 , obręb ew. Kłótno (5)
            Budowa Gniazdowych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych - pojemniki typu DZWON na terenie działek nr ewid. 169 obręb Dobrzelewice, nr ewid.14/1 obręb Goreń Duży, nr ewid. 56/2 obręb Skrzynki, nr ewid. 236/32 i 149/6 obręb Baruchowo, nr ewid. 77 obręb Okna (5)
            Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Skrzynki na działkach o nr 297/100, 207/99 obręb ewid. Goreń Duży i na działkach n (6)
        Rok 2012 (0)
            Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym (3)
            Termomodernizacja i remont budynku urzędu gminy (3)
            Przedsięwzięcie pn "Rozbudowa istniejącej stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" (4)
            Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru GWPK (4)
        Rok 2011 (0)
            Przedsięwzięcie pn "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego PATRÓWEK I, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 82/1 i 85 w miejscowości Patrówek, gmina Baruchowo (8)
            Przedsięwzięcie pn."Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku w obszarze złoża Kurowo-Kolonia, dz. nr 10 w m. Kurowo Kolonia, gmina Baruchowo (7)
            Przedsięwzięcie pn." Budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych w miejscowości Patrowo do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.90 i 91 w m.Patrowo, obręb Patrówek, gmina Baruchowo (5)
            Przedsięwzięcie pn." Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty od km 0+000 do km 2+210 przewidzianej do realizacji na nierucho (5)
            Budowa zbiornika wodnego-retencyjnego, służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku), którego projektowane wydobycie nie przekroczy 20.000 m3/rok, ob.geod. Okna gm. Baruchowo (9)
            Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baruchowo" (6)
        Rok 2010 (0)
            Przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku - metodą odkrywkową, w obszarze złoża " Kurowo Kolonia" (1)
            Budowa przedszkola 4- oddziałowego z przeznaczeniem części budynku na "Bibliotekę gminną", z placem zabaw, ścieżką edukacyjną oraz niezbedną infrastrukturą.... (2)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kurowo-Zawada od km 0+000 do km 1+729,50 (3)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo-Więsławice od km 0+000 do km 0+464" (1)
            Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku ze złoża GRODNO I" na działce nr ewidencyjny 117 i 118 w mi (1)
            Wydobywanie kopaliny pospolitej za złoża kruszywa naturalnego-piasku KUROWO-KOLONIA (2)
            Rozbudowa stajni dworskiej dla potrzeb Domu Imprez Okolicznościowych w miejscowości Baruchowo (1)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 0+157 km (5)
            Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Baruchowo (3)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń-Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32 (2)
            Przedsięwzięcie polegające na przekształceniu części gospodarczej budynku mieszkalno-gospodarczego na warsztat samochodowy na działce nr 183 w m. Zawada Piaski (2)
        Rok 2009 (1)
    Rejestry wydanych decyzji środowiskowych (0)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2014 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2013 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2012 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2010 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2009 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2008 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2007 roku (1)
        Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2006 roku (1)
    Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (0)
        Rok 2020 (0)
        Rok 2018 (0)
            Przebudowie sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 191023C (4)
            Budowa linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej NN dla zasilania działki nr 172/15, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo (3)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo (4)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo, na terenach nieruchomości oznaczonych nr 222, 227, 236/10, 226/19, 236/27, 235/25, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (4)
            Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Baruchowo, na terenach nieruchomości oznaczonych nr 236/5, 236/31, 236/15, 236/28, 236/33 (4)
            Przebudowa lini napowietrznej SN na linię kablową SN na działkach nr 149, 426, 150, 151, 308, 427, 153/1, 153/6, 153/4, 428, 85 obręb ewidencyjny Goreń Duzy, gmina Baruchowo (4)
            Budowa 4 budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 296/2, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo (3)
            Budowie liniii kablowej SN, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania działki nr 1/5, obręb ewidencyjny Grodno (4)
        Rok 2017 (0)
            Budowa drogi pożarowej po stronie południowo - zachodniej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kurowie (3)
            Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych (5)
            Budowa pięciu budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35m2 wraz z infrastrukturą techniczną (7)
            Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (6)
            Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (2)
        Rok 2016 (0)
            Budowa sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ew.1,50,76 ob. ewid. Kurowo Parcele, gm. Baruchowo (5)
            Budowa sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ew.99,98,94/2,94/1,78,72/2,72/1, 70/1 obręb ew. Patrówek, gm. Baruchowo (5)
            Wykonaniu 1 otworu studziennego na terenie Gminnego Ujęcia Wód Podziemnych w Skrzynkach na działce nr ew. 297/99, obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo oraz naziemnego zbiornika retencyjnego na działce nr ew. 328, obręb ewidencyjny Kłótno, gmina Baruchowo (5)
        Rok 2015 (0)
            Doświetlenie drogi npowiatowej nr 2918C na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki nr 67 na działce nr 30 obręb ew. Patrówek (5)
            Doświetlenie drogi wojewódzkiej nr 265 na km 33+ 720 do km 33+755 strona prawa na działce nr 78 Patrówek (2)
            Budowa zagrody edukacyjneh w tym: mini zoo, ptaszarni i stajni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 14/1 i 14/2 obręb Goreń Duży (5)
        Rok 2014 (0)
            Budowa drewnianej wiaty i grilla z wędzarnią na działce nr 14/1, obręb ewidencyjny Goreń Duży (3)
            Budowa wielofunkcyjnej drewnianej altany (wiaty) turystyczno - rekreacyjnej na działce nr 14/1, obręb ewidencyjny Goreń Duży (2)
            Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki na działkach o nr ewid. 297/100, 207/99, obręb ew. Goren Duży i dz. nr 31, 86/2 obręb ew.Skrzynki (6)
            Budowa parkingu na działce nr 236/75, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (3)
            Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach nr 47/2,54/3,46/3,46/4,45/2,47/1,53,54/1 w m. Grodno (3)
            Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy Baruchowo na działce nr 236/65, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (3)
            Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynki na dz. nr 297/99, 297/100 i 86/2,obręb ew. Goreń Duży oraz na dz. nr 31, obręb Skrzynki (4)
        Rok 2013 (0)
            Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV i linni kablowych 0,4kV zasilających budynki letniskowe na działkach nr 12/1 i 10/3 w obrębie ew.Trzebowo (3)
            Adaptacja ze zmianą konstrukcji dachu oraz przebudową remizy OSP na świetlicę wiejską na działce nr 226 obręb ewidencyjny Zawada Piaski, gm. Baruchowo (3)
        Rok 2012 (0)
            Utwardzenie 16 miejsc parkingowych wraz z dojazdem na terenie DPS w Kurowie (2)
            Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym (2)
            Remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo (2)
            Budowa linii kablowych sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04kV i linii kablowej nn oraz przebudowa linii napowietrznej (3)
        Rok 2011 (0)
            Rozbudowa istniejącej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie (1)
            Przedsięwzięcie pn.: Budowa centrum rekreacyjnego ze scena koncertową oraz placem targowym w Baruchowie (3)
            Przedsięwziecie pn."Budowa pomostu, plaży, punktu małej gastronomii, placu zabaw, ścieżek rekreacyjno-wypoczynkowych" (3)
            Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baruchowo (3)
    Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (0)
        Projekt pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo (3)
    Zasady zachowania czystości i porządku w gminie (1)
        Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (1)
        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy (1)
        Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz godzin zamykania placówek handlu detalicznego (1)
        Wydane decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (6)
        Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (1)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
    Obwieszczenia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniach (0)
        Rok 2023 (1)
        Rok 2022 (1)
        Rok 2021 (1)
        Rok 2020 (0)
            Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, Gmina Baruchowo (1)
        Rok 2019 (0)
            Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów, Etap I Gustorzyn-Leśniewice (1)
            Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (1)
        Rok 2014 (2)
        Rok 2013 (0)
        Rok 2012 (2)
    Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Baruchowo (0)
        Rok 2022 (1)
        Rok 2021 (1)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2014 (1)
        Rok 2023 (1)
    Obwieszczenie o mozliwości złożenia uwag i wniosków do projektu planu zadac ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001. (1)
    Informacje o aktach prawnych dotyczących środowiska (1)
    Wykaz miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli (1)
    Ochrona Powietrza (0)
        Sprawozdania okresowe (4)
        Sprawozdania 2023 (2)

KANALIZACJA I ODPADY
    Taryfa odprowadzania ścieków (2)
    Odpady komunalne (1)
    Lista firm asenizacyjnych (1)

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (7)
    Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
        ROK 2024 (0)
            1. Budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4KW i demontażu linii napowietrznej wraz ze słupami w miejscowości Goreń Duży (4)
        Rok 2023 (0)
            Remont istniejącego budynku sportowego wraz z budową zadaszenia trybuny na działce nr 168/3, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (3)
            Budowa zasilania w energię elektryczną zabudowy rekreacyjno - mieszkalnej Lubaty (4)
            Budowie linii kablowej SN, budowie słupa SN i demontażu linii napowietrznej SN wraz ze słupami (4)
        Rok 2022 (0)
            1. Przebudowa linii elektroenergetycznej w miejscowości Baruchowo (1)
            4-. Przebudowa i rozbudowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (0)
        Rok 2021 (0)
            1 - Rozbiórka istniejącego budynku komunalnego oraz budowa nowego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 obręb ewidencyjny Zakrzewo Parcele, gmina Baruchowo (4)
            2- Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV; budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicą kablową; wymiana słupów linii napowietrznej SN, nN wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nN ze słupami na dz. nr 44/3, 44/4, 44/1, 42, 37/1, 37/2 w obrębie ewid. Kurowo Babia Góra oraz na dz. nr 1, 3/1, 3/2, w obrębie ewid. Kurowo Parcele, gmina Baruchowo (4)
            3 - budowa wodociągu na działkach nr 13/1 i 36/6, obręb Kurowo Babia Góra, gmina Baruchowo (1)
        Rok 2020 (0)
            1. Budowa odcinka sieci wodociągowej śr. 90 mm zakończonego hydrantem, w obrębie ewidencyjnym Świątkowice, na działce nr 276, gmina Baruchowo (4)
            2. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nN wraz z szafka pomiarową na dz. nr 509, 510, 484 ,478/1, obręb ewidencyjny Kłotno, gmina Baruchowo (4)
            4. Budowa odcinka wodociągu śr. 90 mm L=496m. zakończonego hydrantem naziemnym, w obrębie ewidencyjnym Lubaty, na działce nr 116, gmina Baruchowo (4)
            3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 235/26, 181, 235/21, 235/11, 225/13 obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (4)
            5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kłotno i Zawada Piaski (4)
            6. Rozbudowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 147/1, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (4)
            7. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz wymiana linii napowietrznej nN wraz z wymianą słupów na działkach o nr 221, 218, 209/2, 260, 209/1, 42, 208 obręb ewidencyjny Kurowo Babia Góra, gmina Baruchowo (4)
            8. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV oraz szafek pomiarowych na działkach nr 157/10, 157/11, 157/13, 157/20 obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo (4)
        Rok 2019 (0)
            3. Przebudowa linii napowietrznej przebiegającej przez dz. nr 17, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo. (9)
            2. Przebudowa linii napowietrznej przez dz. nr 142, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo. (4)
            1. Przebudowa linii napowietrznej przebiegającej przez dz. nr 138, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo. (4)
            5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kolidującej z wyrobiskiem żwiru w miejscowości Kurowo Kolonia na dz. nr 10, obręb ewidencyjny Kurowo Babia Góra, gmina Baruchowo (4)
            Zmiania sposobu użytkowania istniejącego budynku rekreacyjnego na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 53/5,obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo (3)
            4. Budowa linii kablowej SN 15 kV,budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV, zabudowa rozłącznika napowietrznego SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV na terenie działek nr 85, 90/5, 90/3, 93/6, 93/5, 94 w obrębie ewidencyjnym Krzewent, gmina Kowal oraz 110, 86/4, 86/1 w obrębie ewidencyjnym Goreń Duży, gmina Baruchowo. (2)
            6. Budowie linii kablowej SN 15Kv, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie łączników napowietrznych SN 15 kV, zabudowie wewnętrznych stacji transformatorowych z obsługą z zewnątrz, zabudowie złączy kablowych SN 15 kV, budowie linii kablowej nN 0,4 kV (4)
            7. Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej (3)
            9. Prezebudowa-zmiana trasy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN na częsci dzailaki nr 294/3 obręb ewidencyjny Kłotno (3)
    Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)
        rok 2022 (0)
        rok 2021 (0)
            Budowa 3 budynków mieszkalnych na działce nr 128, obręb ewidencyjny Lubaty, gmina Baruchowo (0)
        rok 2020 (0)
        rok 2019 (0)
    Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów, Etap I Gustorzyn-Leśniewice wraz z infrastrukturą do jego obsługi (3)
    Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baruchowo (5)
    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola (3)

NIERUCHOMOŚCI I LOKALE GMINNE
    Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (1)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (108)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (10)
    Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy (1)
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości komunalnych (4)
    Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Baruchowo (23)

OŚWIATA
    Sprawozdania (1)
    Rekrutacja (0)
        Rok 2023 (1)
        Rok 2022 (2)

WYBORY I REFERENDA
    Rok 2024 (0)
        Wybory Samorządowe (54)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (25)
        Wybory uzupełniające do Senatu RP (13)
    Rok 2023 (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - Referendum Ogólnokrajowe 2023 / Referendum Ogólnokrajowe 2023 (35)
    Rok 2020 (0)
        Wybory Prezydenta RP (29)
    Rok 2019 (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (22)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. (10)
    Rok 2018 (1)
        Wybory Samorządowe 2018r (57)
    Rok 2015 (0)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 25 października 2015r. (14)
        Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015r. (8)
        Wybory Prezydenta RP (7)
        Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 (2)
    Rok 2014 (0)
        Wybory samorządowe 2014 (25)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (6)
    Rok 2011 (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP- 2011 rok (7)
    Rok 2010 (0)
        Wybory samorządowe - 2010 rok (0)
            Wyniki wyborów samorządowych (4)
            Obwieszczenia (17)
            Gminna Komisja Wyborcza (2)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (11)
            Komunikaty (3)
        Wybory Prezydenta RP - 2010 rok (4)
    Rok 2009 (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego -2009 rok (6)
    ORĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA (2)
    Obwieszczenia i Informacje (3)

SPISY POWSZECHNE
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)
        Materiały informacyjne (1)
        Gminne Biuro Spisowe (1)
        Nabór na rachmistrzów spisowych (4)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (5)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

DOSTĘPNOŚĆ
    Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)

KONTROLE
    Kontrole (0)
        Rok 2023 (1)
        Rok 2022 (1)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2019 (2)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2016 (3)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2014 (4)
        Rok 2013 (2)
        Rok 2012 (2)
        Rok 2011 (2)
        Rok 2010 (1)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2008 (1)
        Rok 2007 (1)
        Rok 2006 (1)
        Rok 2005 (1)
        Rok 2004 (1)
        Rok 2003 (1)
        Organizacja kontroli (1)

PETYCJE
    Rok 2023 (1)
    Rok 2022 (5)
    Rok 2021 (1)
    Rok 2020 (7)
    Rok 2019 (3)
    Rok 2018 (2)

INFORMACJE
    Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP (1)
    Instrukcje obsługi (1)
    Redakcja (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij