KARTA USŁUGI NR:08

 

obrazek

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

Wpis gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z  2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.).

 

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

 

Zgodnie z  ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

 

W myśl ustawy o usługach turystycznych, agroturystykę zaliczamy do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „ inne obiekty hotelarskie" określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hitelarskim, gospodarstwa agroturystycznego.

Załączniki do wniosku:

1) Opis obiektu,

2) Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań, co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne)

Miejsce złożenia dokumentów w formie papierowej:

 Urząd Gminy Baruchowo

pok. nr 7A

Pani Halina Rykowska

stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych,
wojska i działaności gospodarczej

tel. 54 284-56-11 w.23

e-mail: ewidencja@baruchowo.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Organ załatwia wniosek bez zbędnej zwłoki.

Opłaty:

Wpis do ewidencji nie podlega opłatom, za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji opłata skarbowa wynosi - 17,00 zł.
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Baruchowie lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005

UWAGA! Zwolnione jest od opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy:

Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy o następujących zmianach:

o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

o zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

o zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

o zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.