Baruchowo, 2016.05.24

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1050 ze zm.), Wójt Gminy Baruchowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Baruchowo w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe”.

 Projekt założeń będzie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baruchowo (www.bip.baruchowo.pl) oraz w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Baruchowo.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości, tj. w dniach od 24.05.2016r. do 15.06.2016r., w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w pokoju nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 715– 1515, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków, zastrzeżeń i uwag jest Rada Gminy Baruchowo.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński