(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo)

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

§ 1. 1. Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od godz. 8-16.

2. Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Kierownik Referatu Inwestycji Budownictwa i Rolnictwa przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3. Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem Urzędu a dotyczące Rady Gminy, Przewodniczącego Rady lub Wójta przekazywane są odpowiednio Wojewodzie lub Przewodniczącemu Rady Gminy. Pozostałe skargi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy.

4. Pracownik do spraw kadr, obsługi Rady Gminy i sekretariatu zapewnia właściwą informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków, prowadzi rejestr skarg i wniosków, dokonuje ich kwalifikacji, prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz przygotowuje projekt odpowiedzi i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przy udziale Sekretarza Gminy i Kierownika właściwego merytorycznie referatu. Odpowiedź na skargę i wniosek podpisuje Wójt Gminy.

5. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W wyjątkowych wypadkach stosuje się terminy określone w art. 36-37 kpa. Wójt Gminy może ustalić skrócony termin załatwiania skarg i wniosków. Skargi Senatorów i Posłów RP oraz Radnych Rady Gminy rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

6. Po stwierdzeniu zasadności skargi na:

1) bezczynność organu - podejmuje się czynności, o których podjęcie wnosi skarżący;

2) odmowę wszczęcia postępowania - wszczyna się postępowanie bez zbędnej zwłoki;

3) w stosunku do postępowania zakończonego decyzją ostateczną - odpowiednio wznawia się postępowanie, stwierdza się nieważność decyzji ostatecznej, uchyla się ją lub zmienia z urzędu;

7. W wypadkach, o których mowa w pkt 6 Sekretarz Gminy przekazuje na właściwe merytorycznie stanowisko uwierzytelnioną kserokopię skargi i kopię udzielonej przez Wójta odpowiedzi.

8. Sekretarz przedkłada Wójtowi zbiorczą analizę z realizacji skarg i wniosków.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawach organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Szczegółowe informacje nt. procedury przyjmownaia i rozpatrywnaia skarg i wniosków znajdują się w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Baruchowo Nr 33.2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Baruchowo. Treść zarządzenia dostępna tutaj>>>