ORGANIZACJA KONTROLI W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo)

 

Organizacja działalności kontrolnej

§ 1. W Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzana jest kontrola:

1) wewnętrzna obejmująca pełny zakres zadań realizowanych przez pracowników Urzędu;

2) zewnętrzna obejmująca realizację zadań przez jednostki podporządkowane Radzie Gminy;

3) zewnętrzna obejmująca realizację zadań i wydatkowanie środków finansowych z budżetu Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

§ 2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Gminy wykonują:

1) Kierownik Referatu Podatkowego i Finansów, Kierownik Referatu Inwestycji Budownictwa i Rolnictwa oraz Kierownik Referatu organizacyjnego, w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych w zakresie realizacji powierzonych im obowiązków;

2) Wójt w zakresie całokształtu zadań realizowanych przez Urząd;

3) Sekretarz w stosunku do poszczególnych stanowisk pracy, w szczególności w zakresie:

a) realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych, uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta,

b) rzetelności i terminowości załatwiania spraw indywidualnych,

c) dyscypliny i efektywnego wykorzystania czasu pracy,

d) sposobu załatwiania skarg i wniosków,

e) stosowania i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

f) zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Gminy,

g) prawidłowości ochrony zbioru danych osobowych prowadzonych przez Urząd Gminy oraz informacji niejawnych,

h) jakości realizowanych przez Urząd zadań,

4) Skarbnik w stosunku do poszczególnych stanowisk pracy i realizowanych zadań w zakresie realizacji dochodów i wydatkowania środków publicznych, w tym realizacji zamówień publicznych.

§ 3. Kontrolę zewnętrzną na podstawie imiennego upoważnienia wykonują:

1) Skarbnik Gminy:

a) badając 5% wydatków budżetowych jednostek podporządkowanych Radzie Gminy,

b) w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej w jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy,

c) w zakresie prawidłowej realizacji środków z budżetu Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych,

2) pracownicy Urzędu Gminy:

a) nadzorujący pracę jednostek podporządkowanych w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej,

b) nadzorujący realizację zadań własnych samorządu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej.

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki kontrolowanej, określenie imienne osób pełniących funkcje kierownicze i wykonujących kontrolowane zadania, obecnych podczas kontroli;

2) termin przeprowadzenia kontroli;

3) osoby dokonujące kontroli oraz posiadane przez nich upoważnienia;

4) ustalenia dokonane w czasie kontroli, w szczególności winny być wymienione stwierdzone nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne za niedociągnięcia.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawane są zalecenia pokontrolne.

§ 5. Z kontroli wewnętrznej sporządza się notatkę, która winna zawierać takie dane jak: dane osoby przeprowadzającej kontrolę, stanowisko kontrolowane, termin przeprowadzenia kontroli, tematykę kontroli i ustalenia podjęte w wyniku jej przeprowadzenia. W przypadku nieprawidłowości wydawane są zalecenia pokontrolne.

§ 6. Protokół z kontroli podpisuje pracownik przeprowadzający kontrolę, a zalecenia pokontrolne Wójt Gminy.