SEKRETARZ GMINY

Joanna Gawłowska

tel.:   54 2845  611, 2845 682   wew. 31

fax.: 0  54 2845 848

e-mail: sekretarz@baruchowo.pl

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA GMINY:

1. Do obowiązków Sekretarza Gminy należy:

  

1)      sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu i koordynowanie działań poszczególnych referatów;

2)      kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego;

3)      zapewnienie zgodności działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;

4)      sporządzanie projektu struktury organizacyjnej Urzędu, opracowywanie statutu i regulaminów;

5)      prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;

6)      koordynowanie i organizacja szkoleń oraz prowadzenie spraw doskonalenia zawodowego pracowników urzędu i kierowników jednostek;

7)      inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

8)      organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym;

9)      akceptowanie zakresów czynności dla pracowników  na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowanych przez kierowników referatów;

10)   koordynowanie prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów oraz obsługa obwodowych i terytorialnych komisji;

11)   koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników sądowych;

12)   koordynowanie działań w zakresie organizacji oświaty na terenie Gminy;

13)   prowadzenie spraw z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

14)   koordynacja systemu kontroli zarządczej w urzędzie;

15)   prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

16)   prowadzenie kontroli wewnętrznej w stosunku do poszczególnych stanowisk pracy w zakresie ustalonym w Regulaminie Organizacyjny Urzędu;

17)   prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom i kierownikom jednostek;

18)   prowadzenie rejestru instytucji kultury;

19)   przyjmowanie korespondencji i rejestrowanie jej w dzienniku korespondencji;

20)   przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;

21)   koordynowanie prac związanych z opracowaniem materiałów pod obrady Rady Gminy;

22)   współdziałanie z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowania statutów i regulaminów, udzielania pełnomocnictw;

23)   prowadzenie innych spraw powierzonych przez Wójta;

24)   zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, dbałość o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należytą obsługę interesantów.

25)   odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

        

2. W czasie nieobecności Sekretarza Gminy jego zadania wykonuje Zastępca Wójta Gminy.