ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BARUCHOWO

 

Krzysztof Grudziński

tel.:  54 2745 547, 2845 682  wew. 28

tel. kom. 795 105 585

fax.:  54 2845 848

e-mail: inwestor@baruchowo.pl

 

 

KOMPETENCJE ZASTĘPCY WÓJTA:

 1. Do obowiązków Zastępcy Wójta należy przede wszystkim:

1)      organizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań przez referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa;

2)      koordynacja prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych;

3)      współpraca ze Skarbnikiem Gminy w przygotowywaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i gospodarki komunalnej;

4)      w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzenie spraw z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków będących w zarządzie jednostek organizacyjnych;

5)      nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie Gminy;

6)      nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

7)      kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta w ramach udzielonych upoważnień.

2. W czasie nieobecności Zastępcy Wójta jego zadania wykonuje Sekretarz Gminy.