REJESTR WYDANYCH DECYZJI

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

W 2013 ROKU

 

 

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

27.04.2011r.

 

 

Nadleśnictwo Włocławek

Zalesienie terenów rolnych : pastwiska

Załączniki:

 1.Wypis z rejestru gruntów.

 2. Mapa ewidencji gruntów.

 3.Mapa glebowo rolnicza.

 

Okna

dz. nr 462/5

Trzebowo

dz. nr  59

Goreń Nowy dz. nr 178/1

Patrówek

dz. nr 104 i      105

 

 

 

 

 

IBR.6220.1.2013

 

 

 

7.05.

2013r 

Zawieszone do czasu wydania opinii przez RDOŚ

 

 

 

 

2.

 

 

 

27.06.2011r.

 

Henryk Kierzkowski

ul. Kościuszki 1A m 4

87-820 Kowal

Budowa zbiornika wodnego – retencyjnego służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku), którego projektowane wydobycie nie przekroczy 20.000 m3 /rok. Załączniki:

1.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2.Wypis z rejestru gruntów.

3.Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

4.Mapa glebowa.

 

 

 

Okna

działka nr

189, 497 i 187/1

 

 

 

04.04.

2013r.

 

 

 

IBR.6220.3.2011

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

 

Raport

 

 

 

3

 

 

25.04.2013r.

Paweł Witkowski

Skrzynki 23

87 – 821 Baruchowo

 Budowa budynku garażowo – usługowego (wulkanizacja i naprawa aut) z częścią socjalną

 

Skrzynki

dz. nr 140/1

 

08.07.

2013r.

 

IBR.6220.2.2013

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

-

 

 

4.

 

 

22.10.2013r.

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87 – 821 Baruchowo

Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Baruchowo

dz. nr 236/22

 

03.09.

2013r.

 

IBR.6220.3.2013

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

-

 

 

5. 

 

 

02.10.2013r.

Zakład       Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo

Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej Nr 14 i studni Nr 15 na gminnym ujęciu wód podziemnych w m. Kłótno

 

Kłótno

dz. nr 328

 

03.12.

2013r.

 

IBR.6220.

4.2013

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

-

 

 

6.

 

 

22.10.2013r.

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87 – 821 Baruchowo

Budowa Gniazdowych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych – pojemniki typu DZWON

 

Dobrzelewice dz. nr 169 m. Grodno, Goreń Duży dz. nr 56/2 Skrzynki dz. nr 236/32, Baruchowo dz. nr 149/6 Okna dz. nr 77

 

 

06.12.

2013r.

 

 

IBR.6220.5.2013

Decyzja umarzająca postępowania

 

 

 

7.

 

 

02.12.2013r.

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87 – 821

Baruchowo

Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

Goreń Duży

dz. nr 297/100 i 297/99

Skrzynki dz.nr 31, i 86/2

 

 

12.02.

2014r.

 

 

IBR.6220.6.2013

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

-