KATALOG KART USłUG

Lp

 

Numer karty usługi

 

 

Nazwa karty usługi

 

 

Komórka organizacyjna

1.

01

 

Wydawanie dowodu osobistego

Sekretarz Gminy

2.

 

02

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sekretarz Gminy

3.

 

03

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Sekretarz Gminy

4.

04

 

Wpis do CEIDG

Sekretarz Gminy

5.

05

Wykreślenie wpisu z CEIDG

 

Sekretarz Gminy

6.

06

Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Sekretarz Gminy

7.

07

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Sekretarz Gminy

8.

08

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Sekretarz Gminy

9.

09

Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności

Sekretarz Gminy

10.

10

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy

Sekretarz Gminy

11.

11

Wymeldowanie z pobytu stałego

Sekretarz Gminy

12.

12

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Sekretarz Gminy

13.

13

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

Sekretarz Gminy

14.

14

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy

Sekretarz Gminy

15.

15

Zameldowanie na pobyt stały

Sekretarz Gminy

16.

16

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Sekretarz Gminy

17.

17

Podział nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

18.

18

Rozgraniczenie nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

19.

19

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

20.

20

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

21.

21

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

22.

22

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

23.

23

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

24.

24

Podatek leśny

Referat Podatkowy i Finansów

25.

25

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Podatkowy i Finansów

26.

26

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Podatkowy i Finansów

27.

27

Podatek od środków transportowych – ulgi (umorzenia, raty, odroczenia)

Referat Podatkowy i Finansów

28.

28

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Referat Podatkowy i Finansów

29.

29

Podatek rolny

Referat Podatkowy i Finansów

30.

30

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Referat Podatkowy i Finansów

31.

31

Ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) podatków i opłat lokalnych

Referat Podatkowy i Finansów

32.

32

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Referat Podatkowy i Finansów

33.

33

Dostęp do informacji publicznej

Sekretarz Gminy

34.

34

Przyjmowanie skarg i wniosków, interwencji od mieszkańców

Sekretarz Gminy

35.

35

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

36.

36

Wydanie zezwolenia na  budowę (przebudowę) zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

37.

37

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

38.

38

Zajęcie pasa ruchu drogowego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

39.

39

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu  w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

40.

40

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

GOPS

41.

41

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny

GOPS

42.

42

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Sekretarz Gminy

43.

43

Zasiłek szkolny

Sekretarz Gminy

44.

44

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

 

 45.

 

45

Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa