KARTA USŁUGI NR:03

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych
Podstawa prawna:
 
 
 
 1.Ustawa z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty:
 
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek gminy Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005 lub w kasie Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,
. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł,
. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2 100,00 zł.
2. Za wydanie zezwolenia po raz kolejny:
. na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku,
. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku,
. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku,
Tryb odwoławczy:
 
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2.Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy w Baruchowie.
Uwagi:
 
Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu.
a. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony:
. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 4 lata,
. a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 2 lata.
b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
c. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.
d. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia).
Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:
. Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.
. Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników.
. W miejscach i w czasie masowych zgromadzeń.
. Ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej.
. W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu wyłącznie w wyznaczonych punktach na terenie przewidzianym na odbycie imprezy, z wyłączeniem imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
. Likwidacji punktu sprzedaży.
. Upływu terminu ważności zezwolenia.
. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
. Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji n o wygaśnięciu zezwolenia.