KARTA USŁUGI NR:02

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
1. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia.
3. Informacja organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę przez wnioskodawcę.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie jednorazowego zezwolenia.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty:
 
Opłata za jednorazowe zezwolenie jest wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi:
. 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
. 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
. 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Tryb odwoławczy:
 
1.Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy w Baruchowie.
Uwagi:
 
1. O zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.