KARTA USŁUGI NR:41

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z 2009r.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz.881 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o zasiłek rodzinny
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 16 rok życia
. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej . zaświadczenia Urzędu Skarbowego lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu
. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego wraz z informacją o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego oraz zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych ( przy ubieganiu się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego)
. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód albo separację albo akt zgonu małżonka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie (przy ubieganiu się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania)
. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną co najmniej raz w czasie ciąży (przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka)
. inne dokumenty określone szczegółowo przez podmiot realizujący świadczenia, gdy okoliczności sprawy wymagają potwierdzenia innym dokumentem. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
. orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby pozostającej pod opieka osoby ubiegającej się o świadczenie
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie oraz osoby pozostającej pod opieką.
. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku, gdy osoba ubiegająca się posiada gospodarstwo rolne.
Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu
. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
. zaświadczenia Urzędu Skarbowego lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 16 rok życia lub szkoły wyższej
. zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu
. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego alimenty.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie, Pani Angelika Grudzińska, telefon: 54 284-56-11 w. 35, e-mail: sr@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Termin realizacji:
 
Miesiąc.
Opłaty:
 
Brak opłat.
Tryb odwoławczy:
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem GOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Uwagi:
 
Zasiłki rodzinne przyznaje się na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.