KARTA USŁUGI NR:40

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz.881 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, . kopia aktu urodzenia dziecka,
. zaświadczenie lekarskie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży,
. inne dokumenty określone szczegółowo przez podmiot realizujący świadczenia, gdy okoliczności sprawy wymagają potwierdzenia innym dokumentem.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie, Pani Angelika Grudzińska, telefon 54 284-56-11 w.35, e-mail: sr@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Termin realizacji:
 
30 dni od daty złożenia.
Opłaty:
 
Bez opłat.
Tryb odwoławczy:
 
Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium. Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem GOPS w Baruchowie..
Uwagi:
 
Wysokość świadczenia wynosi jednorazowo 1.000,00 zł . Wypłacana jest na wniosek osoby uprawnionej niezależnie od dochodów rodziny.