KARTA USŁUGI NR:36

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

 

 

 

Wydanie zezwolenia na  budowę (przebudowę) zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., nr 260 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430)

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 

 

1.     Prawidłowo wypełniony wniosek zawierający:

– imię i nazwisko

– podstawowe  informacje na temat  lokalizacji zjazdu ( z której  drogi, jaka miejscowość, która strona drogi itp.)

– informacja o  charakterze  nieruchomości, do którego obsługi ma służyć zjazd,

– informacja o wykonawcy robót budowlanych

2.    Mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.

3.    Kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości.

4.    Kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik).

5.    Kopia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (nie dotyczy lokalizacji zjazdu do budynku mieszkalnego).

 

 

Miejsce załatwienia

sprawy:

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie,  pok. nr  3, Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki gruntami, tel: (054) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail: nieruchomosci@baruchowo.pl

Sposób załatwienia sprawy:

 

 

Wydanie decyzji administracyjnej.

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin realizacji:

 

 

Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty:

 

W przypadku, gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego - za wydanie decyzji - 82,00 zł.

Tryb odwoławczy:

 

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:

 

1.  Zjazdem publicznym jest zjazd do co najmniej  jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (np. obiekt handlowy, gastronomiczny, stacja paliw)

2.  Zjazdem indywidualnym jest zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych  indywidualne (np. budynki mieszkalne,  zabudowania gospodarcze, pola uprawne)

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydane na czas nieokreślony wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie wykonany

4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu nie jest równoznaczne z pozwoleniem ma jego budowę, które jest wydawane  przez Starostwo Powiatowe we Włocławku