KARTA USŁUGI NR:38

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zajęcie pasa ruchu drogowego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583)
5.Uchwała Nr XXII/140/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
2.Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego,
3. Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
4. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
5. Warunki techniczne wykonania przyłącza
6. Pozwolenie na budowę lub kopia zgłoszenia robót - do wglądu
7. Uzgodnienia dokumentacji - do wglądu
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 3, Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki gruntami, tel:(54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail: nieruchomosci@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
W formie decyzji. O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze decyzja zostanie wysłane pocztą.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Opłaty:
 
Wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Baruchowo na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu określa Uchwała Nr XXII/14/0/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 roku
1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności:
- jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł,
- jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł,
- chodników, placów, zatok postojowych i autobusów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 3,00 zł,
- pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec itp.) - 2,00 zł.
2. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
- umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) poza obszarem zabudowanym - 100,00 zł,
b) w obszarze zabudowanym - 50,00 zł,
c) na obiekcie mostowym - 100,00 zł.
3. Ustala się dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
- umieszczenia obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) obiektów handlowych lub usługowych - 1,00 zł,
b) innych obiektów - 1,00 zł,
c) reklam - 2,00 zł.
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Uwagi:
 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.