KARTA USŁUGI NR:37

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.art. 59 ustawy dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z Nr 164, poz. 1588).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie zabudowy wraz z załącznikami
2. dwie kopie z mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000), zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
3. charakterystykę inwestycji obejmującą:
4. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
5. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
6. wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej 7. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo pokój nr 3, telefon: (054) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail:budownictwo@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Etap 1 - przyjęcie wniosku,
Etap 2 - sprawdzenie poprawności przyjętego wniosku,
W przypadku gdy wniosek nie czyni zadość wymaganiom opisanym w pkt III i VI wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania . Etap 3 - analiza wniosku,
Etap 4 - wizja w terenie
Etap 5 - uzgodnienia wymagane ustawowo
Etap 6 - decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Termin realizacji:
 
Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy następuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 598,00 zł (wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłat), opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł. Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub na konto: Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:
 
1. Przed wydaniem decyzji przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy w zakresie funkcji, gabarytów i formy architektonicznej.
2. Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:
. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu
. teren musi mieć dostęp do drogi publicznej,
. uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
3. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu uchwalenia planu.