KARTA USŁUGI NR:34

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków, interwencji od mieszkańców

Podstawa prawna:

Art. 221-260 Kodeksu postępowania administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46

Wymagane dokumenty:

 

 

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargę/wniosek można wnieść pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski przekazywane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

 

Miejsce załatwienia

sprawy:

 

 

Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta, Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy Pani Joanna Gawłowska, pokój nr 8 tel. (54) 2845-611 wew.20 lub 795401173.

 

W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy Baruchowo i Zastępca Wójta przyjmuje w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu, tj. od 715 do 1515 oraz w każdy wtorek tygodnia w godzinach  od 800  do  1600.

 

Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy Baruchowo  przyjmowane są w  pokoju  nr  8 urzędu, w godzinach pracy  urzędu,  tj. od godz. 715 do 1515  oraz  w  każdy wtorek tygodnia w godz. od  800 do 1600.

Sposób załatwienia sprawy:

 

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności, organ może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

 

Termin realizacji:

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. Skargi/wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie póĽniej niż w ciągu miesiąca. W razie nie załatwienia skargi w terminie zawiadamia się wnosz±cego, podając przyczyny i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy:

 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

Uwagi:

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność:

- rady gminy jest Wojewoda, w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa

- wójta gminy- rada gminy, w sprawach należ±cych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Wojewoda

- kierowników jednostek organizacyjnych - rada gminy.

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje nt. procedury przyjmownaia i rozpatrywnaia skarg i wniosków znajdują się w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Baruchowo Nr 33.2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Baruchowo. Treść zarządzenia dostępna tutaj>>>