KARTA USŁUGI NR:31

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) podatków i opłat lokalnych
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 900, ze zm.) w art. 67a przewiduje następujące rodzaje ulg:
. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
. Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
Wymagane dokumenty:
 
 
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wniosek powinien zawierać:
a. szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych;
b. informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym, który można pobrać osobiście, lub ze stron internetowych UG druk oświadczenia - do pobrania w formacie .rtf
c. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne)
d. kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal;
e. orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
f. opis innych posiadanych zaległości;
g. informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuacją podatnika. 2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, oprócz informacji wyżej wskazanych, wniosek powinien zawierać informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności, zasięgu terytorialnego jaki ona obejmuje oraz szacunkowego udziału i konkurencji na rynku druk oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis - do pobrania w formacie .rtf
Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r., podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
b. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia (plik do pobrania w formacie .pdf), zakres informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji - art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - plik do pobrania w formacie .pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) - plik do pobrania w formacie .pdf
3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną, wniosek powinien zawierać:
a. szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych;
b. informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
c. informacje na temat wyniku finansowego, uzyskanego w okresie bieżącego roku - do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)
d. plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy; e. wykaz należności oraz zobowiązań publiczno - i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
f. informację skąd Strona uzyska środki na spłatę zaległości, rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności;
g. informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuację podatnika;
h. informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności, zasięgu terytorialnego jaki ona obejmuje oraz szacunkowego udziału i konkurencji na rynku druk oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis
Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r., podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
b. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia (plik do pobrania w formacie .pdf), zakres informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji - art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - plik do pobrania w formacie .pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) - plik do pobrania w formacie .pdf
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. wymiaru podatku i windykacji Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 6 tel. (54) 2845-682 wew.33 lub 795401168, podatki@baruchowo.pl  
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji.
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy: - w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki, - w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej.
Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które" - nie stanowią pomocy publicznej,
- stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) - bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
Pomoc de minimis to pomoc nie przekraczająca:
. 20 tys. euro dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych)
. 30 tys. euro dla sektora rybołówstwa (produkcja przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa)
. 100 tys. euro dla sektora transportu drogowego
. 200 tys. euro dla pozostałych sektorów prowadzonej działalności
Podstawowe akty prawne:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 350 ze zm.),
2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
4. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 362 ze zm.),
Linki: www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna__.php www.bip.minrol.gov.pl