KARTA USŁUGI NR:30

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.)
2.Rozporządzenie Komisji  (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 900, ze zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.
2.Dokument stwierdzający nabycie gruntu.
3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. nr 53, poz. 312). 4.Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, pomoc de minimis w rolnictwie.
5.Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. wymiaru podatku i windykacji Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 6 tel. (54) 2845-682 wew 33 lub 795401168, podatki@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.
Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
W trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
Od 1 stycznia 2014r. ulgi w podatku rolnym udzielone na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.