KARTA USŁUGI NR:29

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek rolny
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t. j.  Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.)
2.Uchwała rady Gminy Baruchowo nr XLIX.330.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku, ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018r., poz. 5562.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r., poz. 1105)
Wymagane dokumenty:
 
 
IR-1 - informacja o gruntach dla osób fizycznych, wraz z załącznikami:
ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu,
ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
ZIR-3 - dane pozostałych podatników.
DR-1 - deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, wraz z załącznikami:
ZDR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu,
ZDR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. wymiaru podatku i windykacji Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 6 tel. (54) 2845-682 wew.33 lub 795401168, podatki@baruchowo.pl  
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie informacji/deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami.
Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji.
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:
. są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
. są użytkownikami wieczystymi gruntów
. są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy - jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego
. są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Co uważa się za gospodarstwo rolne?
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
Jak liczymy podatek?
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Baruchowo jest w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:
Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, (cena skupu żyta uchwalana przez Radę Gminy)
Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, (cena skupu żyta uchwalana przez Radę Gminy)
Czy płacisz tylko podatek rolny?
Nie. Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze lub ich części, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.
UWAGA!
> Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części - zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane: składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ( DR-1 wraz z załącznikami) Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Terminy płatności:
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.