KARTA USŁUGI NR:27

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie ulg (umorzenia, odroczenia, raty)
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 900, ze zm.)
3. Ustawa z dnia 13 lutego 2018 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362, ze zm.),
4. Rozporządzenie Komisji WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Wymagane dokumenty:
 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 900, ze zm.) w art. 67a przewiduje następujące rodzaje ulg:
1.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty.
2.Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
3.Wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wniosek powinien zawierać:
szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych; a. informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym, który można pobrać osobiście w podatkach.
b. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne).
c. kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal;
d. orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
e. opis innych posiadanych zaległości; informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuację podatnika.
2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, oprócz informacji wyżej wskazanych,
- oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646),
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku wniosek powinien zawierać informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności, zasięgu terytorialnego jaki ona obejmuje oraz szacunkowego udziału i konkurencji na rynku. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia zakres informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji - art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz 311). Informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną, wniosek powinien zawierać:
szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych; a. informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 351) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
b. informacje na temat wyniku finansowego, uzyskanego w okresie bieżącego roku - do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)
c. plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;
d. wykaz należności oraz zobowiązań publiczno - i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
e. informację skąd Strona uzyska środki na spłatę zaległości,
rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności; f. kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego, kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych ( US, ZUS ),
g. informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuację podatnika;
h. informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności, zasięgu terytorialnego jaki ona obejmuje oraz szacunkowego udziału i konkurencji na rynku. - Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646) i. kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia zakres informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji - art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,poz 311)
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu, straży i podatku od środków transportowych Pan Waldemar Jóźwiak, pokój nr 7, tel. (54) 28-45-682 wew.22
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy: - w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki, - w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Gdzie można złożyć wniosek w sprawie udzielenia ulgi? Wniosek o udzielenie ulgi można złożyć w Urzędzie Gminy w Baruchowie w godz. od 7:15 do 15:15 (poniedziałek, wtorek, środa czwartek i piątek) oraz od 8:00 do 16:00 (wtorek)
Wniosek o udzielenie ulgi można również przekazać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo