KARTA USŁUGI NR:26

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.).
3. Uchwała Rady Gminy Baruchowo nr XLIX.329.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku, ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018r., poz. 5561.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1104)
Wymagane dokumenty:
 
 
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami:
- ZDN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- ZDN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, wpis do KRS, wyciąg z ewidencji środków trwałych, dotyczący zgłaszanych do opodatkowania budynków i budowli - do wglądu.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. wymiaru podatku i windykacji Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 6 tel. (54) 2845-682 wew.33 lub 795401168, podatki@baruchowo.pl 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy.
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: . posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
. współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania - obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
. użytkownikami wieczystymi gruntów,
. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
. jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem - obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
Co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości? Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
. grunty,
. budynki lub ich części,
. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.)
Jakie wielkości należy przyjąć jako podstawę opodatkowania gruntów, budynków, budowli?
Podstawę opodatkowania stanowi:
. dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.
Kiedy powstaje, a kiedy wygasa obowiązek podatkowy?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Do czego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej?
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, pierwsza rata do 31 stycznia, kolejne do 15 każdego miesiąca.