KARTA USŁUGI NR:25

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.).
3. Uchwała Rady Gminy Baruchowo nr XLIX.329.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku, ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018r., poz. 5561.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1104)
Wymagane dokumenty:
 
 
IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
ZIN-1 - załącznik nr 1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
ZIN-2 - załącznik nr 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
ZIN-3 - załącznik nr 3 - dane pozostałych podatników.
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, w przypadku osób fiz. prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg z ewidencji środków trwałych, dotyczący zgłaszanych do opodatkowania budynków i budowli - do wglądu.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. wymiaru podatku i windykacji Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 6 tel. (54) 2845-682 wew.33 lub 795401168, podatki@baruchowo.pl 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie informacji wraz z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:
1. właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
2. użytkownikami wieczystymi gruntów,
3. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
4. posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości?
Dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
Dla budowli - 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
Kiedy muszę płacić podatek?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.
Terminy płatności
Niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe terminy płatności i przypadają one:
. 15 marca
. 15 maja
. 15 września
. 15 listopada roku podatkowego
Gdzie mogę zapłacić podatek?
Podatek od nieruchomości można uiścić:
. w kasie Urzędu Gminy Baruchowo,
. w terminach płatności podatku u sołtysa,
. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baruchowo wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości.
Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie "podatek od nieruchomości" oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.