KARTA USŁUGI NR:24

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek leśny
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (t. j.  Dz. U. z 2019r., poz. 888 ze zm.)
2. Uchwała Rady Gminy Baruchowo nr XLIX.331.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku, ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018r., poz. 5563
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r., poz. 1126)
Wymagane dokumenty:
 
 
IL-1 - informacja o lasach dla osób fizycznych wraz z załącznikami:
ZIL-1- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
ZIL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
ZIL-3 - dane pozostałych podatników
DL-1 - deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych wraz z załącznikami:
ZDL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
ZDL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy,
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Inspektor ds. wymiaru podatku i windykacji Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 6 tel. (54) 2845-682 wew.33 lub 795401168, podatki@baruchowo.pl 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie informacji wraz z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji.
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Kto zapłaci podatek leśny?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:
. właścicielami lasów,
. posiadaczami samoistnymi lasów,
. użytkownikami wieczystymi lasów,
. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Co stanowi podstawę opodatkowania?
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.
Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
UWAGA:
> Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.
Terminy płatności:
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:
. 15 marca,
. 15 maja,
. 15 września
. 15 listopada roku podatkowego.
Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane - bez wezwania - wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Gdzie mogę zapłacić podatek ?
Podatek leśny można uiścić:
. w kasie Urzędu Gminy Baruchowo,
. w terminach płatności podatku u sołtysa,
. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baruchowo
BS Kowal nr 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005

>