KARTA USŁUGI NR:23

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:
 
 
. wniosek, . faktury VAT lub ich uwierzytelnione kserokopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika. Wnioski można składać dwa razy do roku, w terminach od 1 lutego do 28/29 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i akcyzy pok. Nr 5, Pani Maria Radowska, tel: (54) 2845 611, e-mail: gmina@baruchowo.pl
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Termin realizacji:
 
Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
 
Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
 
Brak