KARTA USŁUGI NR:22

 

obrazek

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
                                   Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Podstawa prawna:
 
 
 

1.   Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2015r., poz. 1651 ze zm.),

2.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).

3.   Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M. P. 2014, poz. 958).

4.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz.783 z późn. zm.).

5.   Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
 
 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w
    art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
  • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody,
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)    posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b)    nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

  • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego
    z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
  • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane -  określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, pokój nr 3, Pani Joanna Ormińska - Safandowska,
 telefon: (54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175,
e-mail:srodowisko@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 

Wydanie stosownej decyzji

Termin realizacji:
 
 
Do 30 dni  od dnia złożenia wniosku
Opłaty:
 

1.Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

·        na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

·        na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·        jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

·        które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

·        które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

·        w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

·        drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)    75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;

·       krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,

·         w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów na terenach zieleni;

·        które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

·        topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm,, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 

·        jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

·        z grobli stawów rybnych;

·        jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

·        usuwanych z terenów poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

2. Opłaty pobiera się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M. P.  2014, poz. 958).
Tryb odwoławczy:
 

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.