KARTA USŁUGI NR:21

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póz. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póz. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000.
3. Informacja o przedsięwzięciu zgodna z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska / raport o oddziaływaniu na środowisko.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, pokój nr 3, Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej Pani Krystyna Kaczanowska , telefon: (54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail:budownictwo@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Do dwóch miesięcy
Opłaty:
 
205,00 zł - opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej i wydanie decyzji.
105,00 zł - opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby.
Należność z tytułu opłaty skarbowej można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na podany niżej numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005 Należność z tytułu opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na podany niżej numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005
Tryb odwoławczy:
 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi: