KARTA USŁUGI NR:18

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Rozgraniczenie nieruchomości
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
2.Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny
- wypis z rejestru gruntów
- mapa ewidencji gruntów
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia
- zgoda geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic
2. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (barak ugody - przekazanie do Sądu) lub wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 3, Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki gruntami, Pani Katarzyna Mechuła, tel:(54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail: nieruchomości@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd (brak ugody) lub decyzja zatwierdzająca rozgraniczenie (ugoda stron).
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Opłaty:
 
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
 
Postanowienie - nie służy zażalenie Decyzja - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zażądać przekazania sprawy do Sądu.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.