KARTA USŁUGI NR:15

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie na pobyt stały
Podstawa prawna:
 
 
 

 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044);
 
Wymagane dokumenty:
 
 
dowód osobisty, dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu, akt własności na lokal)
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd  Gminy Baruchowie, pokój nr 10, inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska i działalności gospodarczej Halina Rykowska, tel.  54  2845-611 wew.23
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie potwierdzenia zameldowania (ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia).
Termin realizacji:
 
w przypadku posiadania pełnej dokumentacji jako czynność materialno-techniczna - od razu po zgłoszeniu, w przypadku wątpliwości - postępowanie administracyjne
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie.
 
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 
Tryb odwoławczy:
 
: brak 
Uwagi:
 
- Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
- Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);
- Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.