KARTA USŁUGI NR:14

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia).
3. Książeczka wojskowa.
4. Dokument, z którego wynika najem lub własność lokalu (ewentualnie czynności zameldowania można dokonać w obecności wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, po okazaniu przez nią ww. dokumentu, celem potwierdzenia faktu pobytu osoby meldującej się).
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie potwierdzenia zameldowaniu na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy (ważne do czasu upływu terminu zameldowania
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
 
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 
1. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
3. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie z opiekunem. 4. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na pobyt stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu doby.
5. Jeżeli dane na zgłoszeniu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące budzą wątpliwości, organ gminy wszczyna postępowanie o zameldowanie, które kończy wydaniem decyzji.