KARTA USŁUGI NR:13

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami). 2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743) 3.Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144 poz. 1043 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie pobytu stałego" 2. Paszport 3. Dokumenty potwierdzające status cudzoziemca (odpowiednio): - karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, - zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, - decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. 4. W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu 5. Tytuł prawny do lokalu
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały pod wskazanym adresem.
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
 
W przypadku, gdy dane w zgłoszeniu budzą wątpliwości, np. w przypadku odmów potwierdzenia faktu pobytu przez dysponentów lokali, ich nieobecności w kraju, w przypadkach nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, wszczyna się postępowanie i wydaje decyzję administracyjną o zameldowaniu osoby, jeżeli faktycznie w lokalu zamieszkuje. Na decyzję o zameldowaniu stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie.
Uwagi:
 
1. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba. 2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę. 3. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda Kujawsko - Pomorski. Wnioski składa się w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.