KARTA USŁUGI NR:12

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743),
4.Rozporządzenie Rady (WE) Nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 81, poz. 1 z późn. zm.)
5.Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
2. Ważny paszport z ważną polską wizą.
3. W przypadku obywateli państw, z którymi zawarte jest porozumienie o ruchu bezwizowym - ważny paszport oraz (jeżeli porozumienie tak stanowi) zaproszenie zaopatrzone w adnotację o wpisie do ewidencji zaproszeń prowadzonej w Kujawko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
4. W przypadku obywateli państw członkowskich UE zamierzających zamieszkać na okres dłuższy niż 3 miesiące - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE wydane przez wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.
5. Właściciel lub inny podmiot dysponujący lokalem okazuje tytuł prawny do lokalu.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy pod wskazanym adresem.
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy..
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
 
Nie przysługuje.
Uwagi:
 
1. Cudzoziemiec przebywający w danej miejscowości zobowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy, przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do danej miejscowości.
2. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności najemcy lub właściciela lokalu, podając datę przybycia, adres i zamierzony czas trwania pobytu.
3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje wojewoda Kujawsko - Pomorski. Wnioski składa się w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.