KARTA USŁUGI NR:10

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 10 czerwca 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr139, poz. 993 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 257, poz. 1743).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
2. Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania.
3. Książeczka wojskowa
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku wymeldowania osoby niepełnoletniej).
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu czasowego.
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie.
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
 
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 
1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2. Wymeldowania dokonuje osoba opuszczająca miejsce pobytu najpóźniej w dniu jego opuszczenia.
3. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
4. Za osobę niepełnoletnią dokonującą wymeldowania druk podpisuje przedstawiciel ustawowy.