Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców (do pobrania w załącznikach)

Wymagane załączniki

  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
  • w przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty

Opłaty

17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Halina Rykowska, Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

Sprawę załatwia się osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie do załatwienia sprawy. W celu uzyskania zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem właściciel lokalu przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach