KARTA USŁUGI NR:09

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, późn. zm.).
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667).
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania).
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Baruchowie, stanowisko ds. ewidencji dowodów os., wojska i działalności gosp. , Pani Halina Rykowska, pokój nr 7A, tel: (54) 284 45-6 11, wew. 23.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
Termin realizacji:
 
Do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Opłaty:
 
17 zł.
Tryb odwoławczy:
 
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi: