Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL EL/WUDJ/1 złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy;

Pobierz wniosek EL/WUDJ/1

 • Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych EL/WUDT/1.

Pobierz wniosek EL/WUDT/1


Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych.

Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 • Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.);
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

 • W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Dokumenty do wglądu

Osoba fizyczna - dowód osobisty

Opłaty

Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych w wysokości 31 zł wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Baruchowo

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej - poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:

 • imiona rodziców;
 • data i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego;
 • ostatni znany adres zameldowania.

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.


Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt. 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach